Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen gepubliceerd voor het toekomstig Europees Landbouwbeleid. Deze voorstellen hebben betrekking op de periode 2014-2020. Het voorstel bevat onder andere plannen over de bedrijfstoeslag. Daarnaast bevatten de plannen ook voorstellen over de aanpassingen van de marktordeningen, de randvoorwaarden, specifieke subsidies en het plattelandsontwikkelingsprogramma. Hieronder bespreken we de hoofdlijnen van de voorstellen.

Toeslagrechten
De directe inkomenssteun mag straks niet meer gebaseerd worden op een historische referentie, maar de hoogte moet gebonden zijn aan een vast bedrag per hectare. Vanaf het jaar 2014 komt er daarom een einde aan de huidige bedrijfstoeslagregeling. De huidige toeslagrechten komen dan te vervallen. Overigens is de waarde van de huidige toeslagrechten nog wel van belang voor de overgangsregeling.

Nieuwe toeslagrechten
Er worden vanaf het jaar 2014 nieuwe toeslagrechten toegekend. Deze geven recht op een basispremie met daaraan gekoppeld een extra premie voor vergroening en optioneel extra toeslagen voor bijvoorbeeld jonge landbouwers en bedrijven in kwetsbare gebieden. Het aantal toeslagrechten dat wordt toegekend zal naar verwachting gelijk zijn aan het aantal hectare subsidiabele grond dat de aanvrager, op een nog te bepalen datum in het jaar 2014, in gebruik heeft. Aan alle toeslagrechten wordt een basiswaarde toegekend. Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw berekend en is afhankelijk van het dan beschikbare budget.

Vergroeningseisen
In de voorstellen staat dat aanvragers aan zogeheten vergroeningseisen moeten voldoen. Deze vergroeningspremie komt bovenop de basispremie. Mogelijk zijn deze vergroeningseisen een voorwaarde voor het verkrijgen van de basispremie. Om aan de vergroeningseisen te voldoen, moet aan een aantal criteria worden voldaan:
- in stand houden blijvend grasland;
- gewasdiversificatie (het telen van drie gewassen) en ecologische aandachtsgebieden (7% van de subsidiabele oppervlakte, waarbij gedacht moet worden aan onder andere braakleggen, landschapselementen of bufferstroken). Het voorstel is om 30% van het voorgestelde budget te gebruiken voor de vergroeningspremie. De conceptverordening geeft aan, dat er alleen maar een aan de productie gekoppelde steun mag worden verleend. Dat geldt voor sectoren of regio’s van een lidstaat waar specifieke soorten landbouw of landbouwsectoren problemen ondervinden.

Aanpassing huidige verordening voor 2013Het huidige systeem van modulatiekortingen loopt tot en met het jaar 2012. De nieuwe verordeningen moeten op 1 januari 2014 in werking treden. Voor het jaar 2013 is er nog niets geregeld. Er wordt voorgesteld om de modulatiekorting van 10% ook in 2013 te handhaven. Dit geldt ook voor de 4% extra korting voor bedrijven die meer dan € 300.000 steun ontvangen.
MarktordeningEr zijn ook voorstellen gepubliceerd met betrekking tot nieuwe marktordeningen voor onder andere zuivel, suiker, wijn en olijfolie. Het gaat hierbij niet alleen om interventie, maar ook om handelsvoorschriften, etikettering, afzetbevordering en zaken als schoolmelk. Voor zuivel en suiker is geen verlenging van de quotering voorzien. Voor onder andere zuivel en granen blijft beperkte interventie mogelijk.

Bron: Goed Boeren, december 2011

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs. De Jong & Laan is een middelgrote accountantsorganisatie die naast accountants en belastingadviseurs ook agro-specialisten in dienst heeft. Met hun financiële adviezen en bedrijfsbrede blik ondersteunen zij agrarische ondernemers. Zij kunnen u ook adviseren over de landbouwvrijstelling en de gevolgen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. www.jonglaan.nl

Publicatiedatum: 23-01-2015