Nieuws

ir. Arend Prins versterkt team Leyten & Van der Linde

Rentmeester en Makelaardij Leyten & Van der Linde was door verdere groei op zoek naar een (aankomend) agrarisch makelaar totdat Arend Prins belde.

De grondprijs van “vandaag”

In allerlei bladen en op diverse agrarische sites wordt de laatste tijd veel geschreven over de grondprijs. Laat ik vooropstellen dat het allemaal waarheden zijn die worden gepubliceerd, alleen, heeft u daar wat aan?

Waterschapsverkiezingen

Het waterbeheer speelt een grote rol in de landbouwproductie. Niet alleen voor wat betreft de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water zelf, maar ook door de invloed die het waterbeheer heeft op de kwaliteit van de bodem.

Landbouwvrijstelling

De toepassing van de landbouwvrijstelling is voor veel agrariërs van belang. Dat belang is door de sterk gestegen grondprijzen steeds groter geworden. Regelmatig is de landbouwvrijstelling onderwerp van politieke discussie, vooral bij verkiezingen of politieke veranderingen. Terecht worden ondernemers nerveus als er gesproken wordt over het afschaffen van deze fiscale vrijstelling.

Verblijvens- en overnamebedingen in maatschapsakten

Als vader en zoon een maatschap hebben en de vader komt te overlijden voordat de zoon het bedrijf heeft overgenomen, dan vervalt de verblijvens- of overname-afspraak in de onderhandse (niet-notariële) maatschapsakte als er geen tegenprestatie van de zoon tegenover staat. De wet bepaalt namelijk dat een schenking bij overlijden vervalt voorzover de schenking de strekking had dat zij pas na het overlijden van de schenker zou worden uitgevoerd en die schenking niet tijdens het leven is uitgevoerd.

Erfpachtfinanciering

In de agrarische sector kennen we naast volledig eigendom ook gronden in erfpacht. Zowel voor volledig eigendom als voor erfpacht kunnen bij verkoop behaalde winsten onbelast blijven met toepassing van de landbouwvrijstelling. Daarbij moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten de gronden in het eigen landbouwbedrijf in gebruik zijn geweest en moet de waardeverandering niet door eigen handelen zijn veroorzaakt

Hervorming Landbouwbeleid

Komende maanden zullen de kranten en vakbladen veel aandacht besteden aan het landbouwbeleid. Dat wordt weer eens hervormd: vanaf 2013 moet het anders. We weten al dat in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft en intussen zijn er voorstellen uitgelekt (en hier en daar door de Commissie gepresenteerd) over de direkte betalingen.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen gepubliceerd voor het toekomstig Europees Landbouwbeleid. Deze voorstellen hebben betrekking op de periode 2014-2020. Het voorstel bevat onder andere plannen over de bedrijfstoeslag. Daarnaast bevatten de plannen ook voorstellen over de aanpassingen van de marktordeningen, de randvoorwaarden, specifieke subsidies en het plattelandsontwikkelingsprogramma. Hieronder bespreken we de hoofdlijnen van de voorstellen.

Agrarische bedrijven en de WOZ

Ook agrarische ondernemers ontvingen recent de WOZ-beschikking. Dat betekent dat veel agrariërs contact opnemen met hun accountant, want de WOZ-beschikking is nogal eens onderwerp van discussie. Oorzaak: er wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan een goede waardering van het vastgoed dat onderdeel is van het boerenbedrijf. Werk aan de winkel dus voor de agrarisch taxateur, want die kan nu zijn waarde voor de klant bewijzen!

Verruiming termijn artikel 13 WBR bij verkrijgingen vanaf 1 september 2012 tot 1 januari 2015

Tot 1 september 2012 was er (gedurende een periode van 6 maanden) in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer een tegemoetkoming opgenomen voor de verschuldigde overdrachtsbelasting, zulks wanneer er sprake was van de verkrijging van een onroerende zaak die de verkoper (dan wel diens rechtsvoorganger) binnen een periode van 6 maanden daarvoor zelf had verkregen.

Laat uw rechtsvorm meegroeien met uw bedrijf!

Veel (agrarische) ondernemers drijven hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. Voor de winst worden ze daardoor aangeslagen in de inkomstenbelasting. Voordeel daarvan is dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de diverse faciliteiten in de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en diverse investeringsfaciliteiten, zoals WASO, VAMIL, MIA, EIA en KIA).

Uw eigen regelingen: de samenhang der dingen door Notaris Peter Prummel

Als notaris en (agrarisch) estate planner ben ik bij veel agrarische families betrokken. De ene keer gaat het om een overdracht van percelen cultuurgrond, de andere keer gaat het om de complete overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie, en ook wel de vererving daarvan. De wijze waarop zo'n overdracht tot stand komt, hangt samen met de eigen regelingen van zowel de overdragers als de verkrijgers.

Overdracht van het bedrijf, ook binnen de familie, vraagt een gedegen voorbereiding

Als makelaars en rentmeester spreken wij regelmatig met agrarische ondernemers die de keuze om het bedrijf te verkopen hebben gemaakt. Maar een werkelijke verkoop kan nog wel een paar jaar op zich laten wachten. Steekt u in die tussentijd nog geld in uw bedrijf of juist niet? Dit hangt af van een heleboel factoren. Een strategische investering kan veel geld opleveren bij de uiteindelijke verkoop.

Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland ontvangt Cheque van € 1.000,-

In de Flevomanege heeft de heer Willy Dickmann, voorzitter van SPGF (Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland) een cheque ontvangen ter waarde van € 1.000,- uit handen van Wim de Bekker namens Leyten & Van der Linde, Rentmeester en Makelaardij B.V.

Toeslagrechten in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid en de gecombineerde opgave 2014 en de gevolgen voor de toekomst.

In de afgelopen maanden is er meer duidelijk geworden over de invulling van het nieuwe GLB. In dit jaar (2014) wordt de referentie bepaald van de bruto waarde van de toeslagrechten. De peildatum voor deze referentie is 15 mei 2014. Deze referentie bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de betalingen tot en met 2018. De referentie kan tot en met 31 maart 2014 worden beïnvloed door de aankoop of verkoop van toeslagrechten.

Opnieuw succesvolle kavelruil door Leyten & Van der Linde

Kort na de oprichting van ons kantoor realiseerden wij al voor de eerste keer een geslaagde kavelruil. Daarin waren toen ruim 250 hectare, 11 bedrijven en de dienst domeinen betrokken. Na diverse andere projecten hebben wij recent opnieuw een kavelruil tot stand gebracht.

Tweede ‘Verlichte Boerderijenroute’ in de Noordoostpolder

Er komt een tweede Verlichte Boerderijenroute in de Noordoostpolder. Op 12, 13 en 14 december en op 19, 20 en 21 december wordt de route georganiseerd. Leyten & Van der Linde is er trots op deze route weer te mogen sponsoren. De Verlichte Boerderijenroute is een initiatief van enkele agrariërs en ondernemers uit de toeristisch recreatieve sector in de Noordoostpolder, die de polder willen promoten. Het zesdaagse evenement is uniek in Flevoland.
Publicatiedatum: 21-01-2015